รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 1-3 กุมภาพันธ์ 2525 ( ครั้งที่ 20, สาขา06 ,2525 )

การคัดเลือกเชื้อราและยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์จากแป้งมันสำปะหลังดิบ

หน้า หน้า 108

ศูภนิตย์ หิรัญประดิษฐ | บุญเทียม พันธุ์เพ็ง | ไพพรรณ บุตกะ | รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ | พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน |
อิทธิพลของอุณหภูมิ ความดัน ระยะเวลา และปริมาณไอน้ำ ที่ใช้ในการกำจัดกลิ่นต่อคุณภาพของน้ำมันถั่วเหลือง

หน้า หน้า 275

วีระศักดิ์ อนัมบุตร | ชวรัตน์ ทับทิมไทย |
การศึกษาถึงชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของตัวตกตะกอนต่าง ๆ ในการทำเต้าหู้หลอด

หน้า หน้า 25-43

สมชาย ประภาวัต | วารุณี วรัญญานนท์ | สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ | มาลี ประภาวัต | อุดม กาญจนปกรณ์ชัย |