บทความทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร เสนอใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( ครั้งที่ 20, สาขา07 ,2525 )

แนวความคิดบางประการและแนวโน้มของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เสริมสร้างขึ้นใหม่ได้บางชนิด

หน้า หน้า 189-201

เรืองเดช ศรีวรรธนะ |