รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา01 ,2526 )

ผลของการพ่นสารละลายน้ำตาลและซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมทธิลไฮดราไซด์ ต่ออายุการปักแจกันของดาวเรือง

หน้า หน้า 303

สมเพียร เกษมทรัพย์ | ทิพากร ตั้งธราวุฒิ | เยาวมาลย์ สงศิริ |