เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 สาขาสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา02 ,2526 )

การใช้กากถั่วเหลืองสกัดและอัดน้ำมันเลี้ยงสุกรรุ่น-ขุน

หน้า หน้า 1

สัมฤทธิ์ แสนบัว | ศรีสุวรรณ ชมชัย | สุรชน ต่างวิวัฒน์ | วินัย ถวิลวรรณ | เจษฎา คุปติพงศ์กุล |
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นในอาหารสุกรรุ่น

หน้า หน้า 2

ศรีสุวรรณ ชมชัย | สินชัย พารักษา | เฉลิมพล ทัพซ้าย | จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ |
ผลการใช้กากเมล็ดยางพาราต่อคุณลักษณะแม่สุกรในระยะอุ้มท้องและเลี้ยงลูก

หน้า หน้า 3

ผดุงศักดิ์ จิโน | นาม ศิริเสถียร | อุทัย คันโธ | ศรีสุวรรณ ชมชัย | พรรณนภา ศักดิ์สูง |
การศึกษาเบื้องต้นถึงระดับที่เหมาะสมของกากเมล็ดยางพาราในสูตรอาหารไก่กระทง

หน้า หน้า 14

ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ | วินัย ประลมพ์กาญจน์ | อุตส่าห์ จันทร์อำไพ |
การศึกษาถึงผลของการใช้อาหารข้นที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ กันต่อการเลี้ยงโคนมรุ่นสาวพันธุ์ลูกผสมขาวดำที่ใช้ฟางข้าวซึ่งได้รับการปรับปรุงแต่งคุณภาพแล้วเป็นอาหารหยาบหลัก

หน้า หน้า 19

สมคิด พรหมมา | อภิชาติ รัตนวนิช | สมเพชร ตุ้มคำภีร์ | นิพนธ์ วิทยากร | อรวรรณ สุวภาพ | อัมพวัน ตฤษณารมย์ |