บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ 2-3 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา03 ,2526 )

กรรมวิธีการควบคุม-กักกัน-ตรวจ-รับรองโคพ่อพันธุ์ในศูนย์ผสมเทียม ศขส.กรป.กลาง

หน้า หน้า 8-9

เกียรติ์ วังคำหมิ่น | สุนทร อาวจำปา | ไชยวัฒน์ บางประภา | เจียม จันทรภักดี | ปิยาภรณ์ สร้างสมวงษ์ |