บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา05 ,2526 )

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของโปรตีนในน้ำยางพาราจากพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในภาคใต้

หน้า หน้า 1

วิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์ | ผจญศักดิ์ ครองชนม์ |