รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา06 ,2526 )

การศึกษาขบวนการหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย กากน้ำตาล มันสำปะหลังและวัสดุการเกษตรอื่น ๆ

หน้า หน้า 46

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ | ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง | มาลัย บุญรัตนกรกิจ | พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ | ปทุมพร ฉิมเอนก | ประดิษฐ์ ครุวัณณา |
การสกัดโปรตีนจากเมล็ดฝ้ายที่สกัดน้ำมันออกแล้วด้วยเอนไซม์

หน้า หน้า 2-18

อรพิน ภูมิภมร | อรอนงค์ นัยวิกุล | เนื้อทอง วนานุวัธ |