บทความทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร เสนอใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา07 ,2526 )

การจำแนกและการวัดผลกระทบของขนาดฟาร์มและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีต่อความแปรปรวนของต้นทุนการผลิตระหว่างฟาร์ม

หน้า หน้า 104-121

อรุณ อวนสกุล |
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลานิล ในเขตท้องที่ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2524

หน้า หน้า 122-134

สะเทื้อน ปิ่นน้อย | ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |