รวมเรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา08 ,2526 )

การศึกษาเชิงบรรยายการใช้ประโยชน์นิทานพื้นเมือง ช่วยเสริมการพัฒนาโปรแกรมการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพูดในประเทศไทย

หน้า หน้า 1-7

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ |
การศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 10-11

สุมาลี โกศลสมบัติ |
เปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทยเรื่อง "ละครของไทย" โดยใช้วิธีสอนที่ใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปกับวิธีสอนแบบธรรมดา สำหรับนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี

หน้า หน้า 18-24

นันท์ทยา ลำดวน |
การสร้างแบบทดสอบวัดค่านิยมเพื่อใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทย

หน้า หน้า 26-39

ศิริวรรณ ทองมิตร | รุ่งนภา คงรอด | วิศาล ศรีสำราญ | สุรชัย โค้วตระกูล | วิโรจน์ เข็มเหล็ก | สวัสดิ์ นภากาศ | สมโภชน์ สมบูรณ์ |