การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 21 สาขาสิ่งแวดล้อม 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา09 ,2526 )

ผลของการใช้ที่ดินต่อคุณภาพน้ำทางบักเตรีวิทยาในบริเวณโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 (ทุ่งจ๊อ) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หน้า ส่วนที่ 1: 17 หน้า

ปริญญา แน่นหนา | เกษม จันทร์แก้ว | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |
การศึกษาเชื้อราที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของกาว และสีฝุ่นที่ใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

หน้า ส่วนที่ 2: 15 หน้า

ชุลี ชัยศรีสุข | จิราภรณ์ อรัณยะนาค | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ |
การวิเคราะห์ปริมาณปรอทและซีลีเนียมพร้อมกันในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเทคนิคของนิวตรอนแอคติเวชัน

หน้า ส่วนที่ 7: 5 หน้า

วรรณา วิมลวัฒนาภัณฑ์ | สุชาติ มงคลพันธุ์ | พรชัย พุกกะมาน | งามชื่น คงเสรี | เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ |