รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 สาขาสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2526 ( ครั้งที่ 21, สาขา10 ,2526 )

การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานของประเทศไทย: ผลสำเร็จ ปัญหาบางอย่างในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานที่เหมาะสม

หน้า หน้า 1-20

ดิเรก ฤกษ์หร่าย | ยุวัฒน์ วุฒิเมธี | คำพล พัวพาณิชย์ |
เปรียบเทียบความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนและหลังการนำไฟฟ้าเข้ามาใช้ในกิ่งอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า หน้า 46-70

สากล สถิตวิทยานันท์ |
ความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการปราบปรามกองกำลังที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลไทยและมาเลเซีย

หน้า หน้า 128-138

มานพ จิตต์ภูษา | ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ | พีรยศ ราฮิมมูลา |