รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2527 ( ครั้งที่ 22, สาขา01 ,2527 )

ลักษณะทางเคมีและการประเมินความอุดมสมบูรณ์จากค่าวิเคราะห์ของดินบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับเหมืองดีบุก และป่าชายเลน จังหวัดระนอง

หน้า หน้า 1-16

เชาวน์ ยงเฉลิมชัย | อัญชลี สุทธิประการ | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ |