เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2527 ( ครั้งที่ 22, สาขา02 ,2527 )

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อาหารพืชสดชนิดต่าง ๆ เลี้ยงกระต่าย

หน้า หน้า 1

ฉายแสง ไผ่แก้ว | เยาวมาลย์ ค้าเจริญ | วรพงษ์ สุริยจันทราทอง | ไพบูลย์ พลบุญ | พิศมัย นามแดง |
รายงานเบื้องต้น : การศึกษาการกระตุ้นการสร้างน้ำนมที่ จ.เชียงใหม่

หน้า หน้า 10

ดำรง ลีนานุรักษ์ | อนุชา ศิริ | ปราโมช ศีตะโกเศศ | สกล ไข่คำ | พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ | ปรีชา กุณามา |
การเปรียบเทียบระบบการจัดการสองแบบในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคสาวพันธุ์ผสมโคนม

หน้า หน้า 11

ประชุม อินทรโชติ | ธวัชชัย สุวรรณกำจาย | อภิชาต สุติคา | สุมาลี ไหลรุ่งเรือง | ไพฑูรย์ พลสนะ |
สมรรถภาพในการผลิตของวัวรุ่นเพศผู้ที่ได้รับฟางธรรดาเสริมด้วยกระถินเปรียบเทียบกับฟางปรุงแต่งด้วยยูเรียเป็นอาหารฐาน

หน้า หน้า 13

บุญล้อม ชีวะอิสระกุล | นิรันดร โพธิกานนท์ |