บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-3 กุมภาพันธ์ 2527 ( ครั้งที่ 22, สาขา03 ,2527 )

การสำรวจหนอนพยาธิในกบนา (Rana tigerina cantor) ที่จำหน่ายในตลาดกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 66

ปราณีต ศรีวัฒนพงศ์ | ไพบูลย์ ยุติศรี |
การเตรียมแอนติเจนไมโคพลาสม่า แกลลิเซพติคัมจากสเตรนท้องถิ่นสำหรับตรวจในวิธี ซีรั่มแอกกลูติเนชั่นบนสไลด์แก้ว

หน้า หน้า 1-2

ประภาส เนรมิตมานสุข | วันทนีย์ เนรมิตมานสุข | ไพโรจน์ มินเด็น | จเด็จ ดำรงค์ศิริ | หล้านภดล เทวกุล |
การเตรียมแอนติเจนตรวจโรคหวัดหน้าบวม ในไก่สำหรับวิธี ฮีมแอกกลูติเนชั่น-อินฮิบิชั่น

หน้า หน้า 3-4

วาสนา บุญญานุรักษ์ | อรษา อรุณสกุล | Tamura, Y. |
การตรวจหา R plasmid จากเชื้อ อี. โค ไล ในสุกรและไก่ในภาคใต้ของประเทศไทย

หน้า หน้า 5-6

วาสนา บุญญานุรักษ์ | อรษา อรุณสกุล | ปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์ | วันทนีย์ เนรมิตมานสุข | Tamura, Y. |
การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของยาชนิดต่าง ๆ ต่อเชื้อ อี. โคไล ที่แยกจากอุจจาระไก่ หมูและวัวในภาคใต้ของประเทศไทย

หน้า หน้า 7-8

อรษา อรุณสกุล | วาสนา บุญญานุรักษ์ | ปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์ | วันทนีย์ เนรมิตมานสุข | Tamura, Y. |
รายงานการสำรวจสภาวะเชื้อราในสัตว์ปีกในภาคเหนือ

หน้า หน้า 9-10

สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ | จันทร์เพ็ญ ปริสุทธิกุล | อิทธิพล ชัยชนะพูนผล | อนุชิต ศักดาศิริสถาพร | เอ็นดู ธีรประเสริฐ |
การศึกษาความร้ายแรงของพยาธิ Tetrameres fissispina ในเป็ด

หน้า หน้า 11-12

ธานีรัตน์ สานติวัตร | เจริญ ทองมา | วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ | วีระพล จันทร์สวรรค์ | ภิรมย์ ศรีวรนารถ |
การศึกษาการให้วัคซีนหลายชนิดพร้อมกันในไก่พื้นเมือง

หน้า หน้า 15-16

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ | รื่นฤดี บุณยะโหตระ |
การศึกษายากลุ่มต้านจุลชีพในปลาดุก ปลาช่อน และปลาสวาย

หน้า หน้า 17-18

มาลินี ลิ้มโภคา | กิติ ศรีสุภาพ | พิบูล ไชยอนันต์ | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | สมุทร สิริเวชพันธุ | องอาจ เลาหวินิจ | เวียง เชื้อโพธิ์หัก | อุทัยรัตน์ ณ นคร | วิไล สันติโสภาศรี |