รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2527 ( ครั้งที่ 22, สาขา05 ,2527 )

การผลิตเซลบักเตรีสังเคราะห์แสงจากของเสียเพื่อเป็นอาหารสัตว์

หน้า หน้า 1-15

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | วรรณา วงศ์กรเชาวลิต | สันทนา ดวงสวัสดิ์ |
ผลของสารเคมีกำจัดเชื้อราต่อชนิดของเชื้อราที่แยกได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

หน้า หน้า 16-34

ชุลี ชัยศรีสุข | จิราภรณ์ อรัณยะนาค | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ |
การวิเคราะห์หาปริมาณของพลวงกับแคดเมียมในสารละลายผสม โดยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลเพาส์โพลาโรกราฟี

หน้า หน้า 35-42

มุกดา จิรภูมิมินทร์ |
การศึกษาผลของ Norethisterone oenanthate ที่ให้กับแม่หนูที่กำลังให้นมลูกต่อลูกหนูรุ่น F1 และ F2

หน้า หน้า 43-51

ยุพดี ลางคลิจันทร์ | ยุทธนา สมิตะสิริ |
การศึกษาพฤติกรรม และชีววิทยาบางประการของปูก้ามดาบสองชนิด

หน้า หน้า 52-65

กิตติมา พาหุรัตน์ | นิตยา เลาหะจินดา | โชคชัย เสนะวงศ์ | เทียมใจ ตุลยาทร |
การทำให้เอนไซม์ Xylanase ของ Aspergillus รหัส 4-45-1F บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ที่ผลิตได้

หน้า หน้า 66-76

อัญชริดา สวารชร | Shinichi Kinoshita | สุมาลี พิชญางกูร | นภา โล่ห์ทอง |
การวิเคราะห์ปริมาณทางออโตราดิโอกราฟ ศึกษาการเพิ่มปริมาณ ดี เอน เอ ในไข่คางคก

หน้า หน้า 91-99

ธวัช ขนบดี | ชโลทร ปูรณโชติ | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |
ภายในเนื้อเยื่อรังไข่ของคางคก ตอนที่ 2 โครงสร้างอย่างละเอียดของโอโอโกเนียและโอโอไซท์ระยะแรกเริ่ม

หน้า หน้า 100-117

ธวัช ขนบดี | ชโลทร ปูรณโชติ | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |