รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 22 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 30-31 มกราคม 2527 ( ครั้งที่ 22, สาขา06 ,2527 )

ผลของปริมาณไนไตรท์ต่อคุณภาพของไส้กรอก

หน้า ส่วนที่ 1: หน้า 220

เศรษฐศักดิ์ เจริญนาม | มาลัยวรรณ อารยะสกุล | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร | บุษบา ยงสมิทธ์ |