บทความทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตรเสนอใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2527 ( ครั้งที่ 22, สาขา07 ,2527 )

ผลกระทบของการพัฒนาที่ดินที่มีต่อภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรภาคเหนือตอนบน

หน้า หน้า 238-256

สุวิชช์ สุจนิล | สุรพล กฤษณามระ |