การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 22 สาขาสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2527 ( ครั้งที่ 22, สาขา09 ,2527 )

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชุมชนสิ่งมีชีวิตสัตว์ทะเลหน้าดินหลังการทำเหมืองแร่ในทะเล

หน้า ส่วนที่ 1: 14 หน้า

ปกรณ์ ประเสริฐวงษ์ | หรรษา จรรย์แสง | ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ |
พิษเฉียบพลันของสารละลาย ทองแดงและแคดเมี่ยมในสภาพสารละลายเดี่ยว และ สารละลายผสม ที่มีต่อลูกกุ้งก้ามกราม, Macrobrachium rosenbergii de Man

หน้า ส่วนที่ 5: 22 หน้า

ประสงค์ โรจน์เลิศจรรยา |
ผลของอุณหภูมิต่อความเป็นพิษของโลหะหนักต่อพัฒนาการของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis)

หน้า ส่วนที่ 6: 15 หน้า

สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ | เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ | ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ |
การวิเคราะห์ปรอท แคดเมี่ยม และตะกั่ว ในน้ำที่มาจากแหล่งน้ำที่มีการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

หน้า ส่วนที่ 12: 13 หน้า

ชูจิตต์ เครือตราชู เกียรติ์อนันตชัย |