รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( ครั้งที่ 23, สาขา01 ,2528 )

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกข้าวไร่ ภาคเหนือ

หน้า หน้า 28-43

สุชาวดี นาคะทัต | ลาวัลย์ นิยมวิทย์ | นงเยาว์ อุนยะวงษ์ | พุฒนา กมลรัตนกุล | สมร อ๊อกเวชะ | ประยงค์ แสงไพโรจน์ | ประวิทย์ เคียงผล | กิจจา สุวุฒโฑ | สง่า ดวงรัตน์ |