การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาสัตวศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ครั้งที่ 23, สาขา02 ,2528 )

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองและลูกผสมระหว่างไก่พื้นเมืองกับโร๊ดไอร์แลนด์เรด

หน้า ส่วนที่ 3:16 หน้า

เกรียงไกร โชประการ | วรพงษ์ สุริยจันทราทอง | โอสถ นาคสกุล | พิสมัย นามแดง | อุดร เสนากัสป์ |
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพของไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์ต่างประเทศและไก่ลูกผสมภายใต้สภาพปล่อยฝูงแบบชาวบ้าน

หน้า ส่วนที่ 4:8 หน้า

อภิชัย รัตนวราหะ | สุทัศน์ ศิริ | สมจิตต์ บุญสุขใจ |