บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 6-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( ครั้งที่ 23, สาขา03 ,2528 )

การศึกษาโครงสร้างทางกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาของผิวหนังกระบือปลัก

หน้า หน้า 1-2

บุญธรรม จงเจริญ | ณรงค์ จึงสมานญาติ | วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค | ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์ |
การศึกษาระดับของแร่ธาตุในโคและกระบือใน 11 จังหวัดภาคใต้

หน้า หน้า 3-4

พิพล สุขสายไทยชนะ | วิชิต วงษ์วัชรดำรง | มาลี พันธ์ยานุกูล | นิมิตร ไตรวนาธรรม | ปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์ |
การศึกษาปริมาณของแร่ธาตุในซีรัม โค-กระบือ จังหวัดอุบลราชนี มหาสารคาม สกลนคร หนองคายและราชบุรี

หน้า หน้า 5-6

ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม | ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ | มาลินี ลิ้มโภคา | สุนทรานี ทองใหญ่, ม.ล. | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | อาภัสสรา ชูเทศะ |
อุบัติการของการเป็นโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการในเขตเลี้ยงโคนม 3 จังหวัดใกล้พระนคร

หน้า หน้า 7-8

เปรม พรหมคุปต์ | ลัดดา มูลิกา | อินทิรา กระหม่อมทอง | ทิพา ตันติเจริญยศ |
การสำรวจโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการในโคนมในภาคเหนือ

หน้า หน้า 9-10

จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด | พรศิริ ศิริสาร | จักรกฤษณ์ นิมิตสิทธิชัย |
การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเพื่อผ่าตัดทำคลอดแม่โค

หน้า หน้า 13-14

กิจจา อุไรรงค์ | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ |
การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในเลือดของโคนมที่เป็นโรคโบวาย ลูวคีเมีย

หน้า หน้า 17-18

ยรรยง อินทรรักษา | ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ | วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ | โสภา สอนดี | พิภพ จาริกภากร | โชคชัย ชัยมงคล | โกวิทย์ นิธิชัย |
การล้วงตรวจทางทวารหนักในสกุร : สรีรวิทยาของปากมดลูกและการดัดแปลงมาใช้ประโยชน์ทางคลีนิค

หน้า หน้า 19-20

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | สุวิชัย โรจนเสถียร | อีนาร์สัน, สติก |