รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 23, สาขา05 ,2528 )

การศึกษากายวิภาคของหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย และระบบประสาท

หน้า หน้า 128

ปานสิริ ปูชิโต | สมศักดิ์ วนิชาชีวะ |
พืชสกุลบัวหลวง (Nulumbo Adans.) ในประเทศไทย

หน้า หน้า 62-74

สุชาดา ศรีเพ็ญ | เทียมใจ ตุลยาทร | วาสนา มิตรานนท์ |
การทดลองใช้สาหร่ายเป็นอาหารเลี้ยง Artemia

หน้า หน้า 75-89

กรรณิการ์ พุทธาธร | อักษร ศรีเปล่ง |
ผลของกวาวขาว (Pueraria mirifica) ปริมาณต่ำต่างปริมาณต่อนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นเพศผู้

หน้า หน้า 90-101

สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย | นิรันดร์ เมืองเดช |
ลักษณะบางประการทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกบนา

หน้า หน้า 102-113

กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา | นงเยาว์ จันทร์ผ่อง | ผุสตี ปริยานนท์ |
การศึกษาและสำรวจปาราสิตจากกบเลี้ยง

หน้า หน้า 114-127

ผุสตี ปริยานนท์ | กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ | นัยนา ชัยบุตร | วีณา วิลาสเดชานนท์ | จริยา เล็กประยูร |
การกำจัดแมลงวันผลไม้ (Dacus dorsalis Hendel) ในกล้วยหอมด้วยรังสีแกมมา

หน้า หน้า 129-137

มานนท์ สุตันทวงษ์ | สุชาดา เสกสรรค์วิริยะ | มีชัย เหลืองอภิชาตกุล |
ผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อการระบาดของโรคในปลาน้ำจืด

หน้า หน้า 138-146

พิกุล จิรวาณิชไพศาล |
บทบาทของบักเตรีในน้ำอ้อย : ตอนที่ 2 การสูญเสียน้ำตาลซูโครสและการควบคุมเชื้อบักเตรี

หน้า หน้า 149-158

บุญส่ง แสงอ่อน | วิวัฒน์ แดงสุภา |