รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 23, สาขา06 ,2528 )

วิธีการใหม่ในการผลิตน้ำปลา

หน้า หน้า 383

สายพิณ ไชยนันทน์ |
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันโหระพาเพื่อเป็นสินค้าออก

หน้า หน้า 384

ศศิธร วสุวัต | วิไลพร แช่มช้าง |
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขิง : ทิงเจอร์ขิงสกัดเข้มข้นพิเศษ วท.

หน้า หน้า 385

ศศิธร วสุวัต | ธัญพร พงษ์ไพโรจน์ | อรุบล โชติพงศ์ |
การใช้ระบบตรึงเซลล์แบคทีเรียโพรพิโอนิกในการผลิตวิตามินบี 12 : ตอนปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิตและความคงตัวของเซลล์ที่ถูกตรึง

หน้า หน้า 369-382

บุษบา ยงสมิทธ์ | น้อย ทองสกุลพานิชย์ | ลอลิต้า เมฆสองสี |