การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่องปัญหาเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( ครั้งที่ 23, สาขา07 ,2528 )

บทวิจารณ์เกี่ยวทฤษฎีและการวัดบทบาทของการศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจ

หน้า หน้า 1-14

ดุสิต เจษฎาพิพัฒน์ |
การประเมินค่าความสำคัญของตัวประกอบต่าง ๆ ของ สวัสดิการคนงาน โดยวิธี policy capturing

หน้า หน้า 15-25

อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ |
การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

หน้า หน้า 26-59

กรรณิการ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ |
ปัญหาการแก้ไขและพัฒนาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

หน้า หน้า 60-78

ปนัดดา อินทร์พรหม |
บทบาทตลาดเงินนอกระบบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

หน้า หน้า 79-91

จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร |
ความจำกัดของที่ดินกับการจ้างงานในภาคเกษตรของประเทศไทย

หน้า หน้า 92-141

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ |
สถาบันการเงินสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

หน้า หน้า 142-184

สาโรช อังสุมาลิน | ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |
การจัดตั้งศูนย์สินค้าเกษตรระดับท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 185-214

ชัยวัฒน์ คนจริง |
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทย

หน้า หน้า 215-240

วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ |
แนวทางการพัฒนาตลาดกลางขายส่งพืชผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ระดับประเทศ

หน้า หน้า 241-248

สายสวรรค์ วัฒนพานิช |