การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( ครั้งที่ 23, สาขา08 ,2528 )

การวิเคราะห์รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า หน้า 3

พงษ์ศิริ ดีวาจา |
การสำรวจเชิงวิเคราะห์ประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อคุณภาพของลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หน้า หน้า 4

จักรพรรดิ์ จิตมณี |
การวิเคราะห์ประสบการณ์เฉพาะตัวที่ส่งผลต่อคุณภาพลายมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 5

ทรงพล ภาณุภาส |
การประเมินคุณค่าหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของครู และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ

หน้า หน้า 6

ปองใจ มีศรี |
ผลของการตรวจแบบฝึกหัด 3 วิธีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำ เรื่องพระร่วงสวรรคโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา

หน้า หน้า 7

จริยา จิระวรพงศ์ |
การศึกษาผลของโปรแกรมการเน้นอัตราเร็วในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

หน้า หน้า 8

วราภรณ์ คล้ายกมล |
การศึกษาสัมฤทธิ์ผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 9

ปริศนา พุทธสุวรรณ |
โครงการเสนอการจัดนาฏการประกอบการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 10

สาลินี หมายเจริญ |
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลักภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนกับการสอนแบบธรรมดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 11

อัญชลี สุคนธา |
การใช้เกมประกอบการสอนวิชาหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

หน้า หน้า 12

มานพ ศรีเทียม |