การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( ครั้งที่ 23, สาขา09 ,2528 )

โครงการศึกษาการใช้ที่ดินปัจจุบันโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบกับแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน

หน้า ส่วนที่ 2: 14 หน้า

มนู โอมะคุปต์ | วลัยรัตน์ วรรณปิยะรัตน์ |
การใช้ข้อมูลจากระยะไกลหลายช่วงคลื่นเพื่อเป็นลู่ทางการศึกษาเขตนิเวศน์วิทยาเกษตรของทุ่งกุลาร้องไห้

หน้า ส่วนที่ 3: 15 หน้า

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ |
การสำรวจพื้นที่ปลูกสร้างป่าด้วยภาพดาวเทียมและการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของหมู่บ้านป่าไม้บริเวณภาคเหนือตอนบน

หน้า ส่วนที่ 4: 30 หน้า

พิสิฐ ศุกรียพงศ์ | รุ่งจรัส หุตะเจริญ | คณิต สงวนตระกูล | กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ | ประสพชัย นามลาพุทธา |
ปริมาณการส่องสว่างในชั้นเรียน ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่สังกัดต่อกรุงเทพมหานคร

หน้า ส่วนที่ 9: 22 หน้า

พูนศักดิ์ พิมพา | วีระศักดิ์ อุดมโชค |
อิทธิพลของการจัดการดินและพืชที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินชุดยโสธร

หน้า ส่วนที่ 10: 18 หน้า

อุทิศ เตจ๊ะใจ | ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ | สวัสดี บุญชี | Marston, David |