รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 23, สาขา10 ,2528 )

การสร้างเครื่องชี้วัดเพื่อประเมินค่ากลไกการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีจุดประสงค์ของการเร่งการปฏิบัติงานการพัฒนาหมู่บ้าน

หน้า หน้า 240-249

ดิเรก ฤกษ์หร่าย |
ผลสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี ในจังหวัดลำปางและสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน

หน้า หน้า 250-255

ดิเรก ฤกษ์หร่าย |
กลไกการบริหารงานปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน : วิเคราะห์หารูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม

หน้า หน้า 256-262

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี | ดิเรก ฤกษ์หร่าย | รัตนาศรี ศังขฤกษ์ |
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนยากจนในเขตพื้นที่ยากจนและพื้นที่ปกติโดยใช้เกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องชี้วัดเพื่อนำผลไปใช้ในการกำหนดแนวทางพัฒนา

หน้า หน้า 263-269

ดิเรก ฤกษ์หร่าย | เพ็ญโฉม ชุมพล |
ความคิดเห็นต่อโครงสร้าง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านตามโครงการเงินกู้ญี่ปุ่น

หน้า หน้า 270-276

ดิเรก ฤกษ์หร่าย | ชาคริต จุลกะเสวี |
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางสังคมของผู้ติดยาเสพติดในสถานกักกันเรือนจำและสถานบำบัดรักษายาเสพติด

หน้า หน้า 277-290

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ |