รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 23, สาขา11 ,2528 )

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หน้า หน้า 54-61

ยืน ภู่วรวรรณ | ประภาส จงสถิตย์วัฒนา |
การศึกษาราคาค่าลงทุนการให้น้ำแก่ไม้ผลบนเกษตรที่สูงด้วยระบบน้ำหยด

หน้า หน้า 128-140

วีระพล แต้สมบัติ | ไสว พงศ์สุวรรณ |
การสอบเทียบปริมาณน้ำผ่านอาคารชลศาสตร์ในโครงการชลประทานน้ำอูน

หน้า หน้า 141-150

ฉลอง เกิดพิทักษ์ | ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี |