รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529 ( ครั้งที่ 24, สาขา01 ,2529 )

การศึกษาพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไทย

หน้า หน้า 1-9

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยะวุฒิ พูลสงวน | สมยศ พุทธเจริญ | จำลอง เจียมจำนรรจา | ลมัย ศรีจันทร์ดี | วิทยา แสงแก้วสุข |
การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 3 กับพันธุ์ระยอง 1 เมื่อปลูกเป็นการค้า

หน้า หน้า 10-14

ปิยะวุฒิ พูลสงวน | เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | สมยศ พุทธเจริญ | ลมัย ศรีจันทร์ดี | จำลอง เจียมจำนรรจา | วิทยา แสงแก้วสุข |
ความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคใบจุดสีน้ำตาลของมันสำปะหลังในประเทศไทย

หน้า หน้า 15-22

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยวุฒิ พูลสงวน | สมยศ พุทธเจริญ | จำลอง เจียมจำนรรจา | ลมัย ศรีจันทร์ดี | วิทยา แสงแก้วสุข |
การทดสอบการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการตัดยอดในแปลงขนาดใหญ่

หน้า หน้า 23-29

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยะวุฒิ พูลสงวน | สมยศ พุทธเจริญ | ลมัย ศรีจันทร์ดี | จำลอง เจียมจำนรรจา | วิทยา แสงแก้วสุข |
อิทธิพลของอายุเก็บเกี่ยวและปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง

หน้า หน้า 30-39

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | ปิยวุฒิ พูลสงวน | สมยศ พุทธเจริญ | จำลอง เจียมจำนรรจา | ลมัย ศรีจันทร์ดี | วิทยา แสงแก้วสุข |
การลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ (Dacus dorsalis Hendel) ให้ได้จำนวนมากโดยการเพิ่มจำนวนดักแด้

หน้า หน้า 39-45

วณิช ลิ่มโอภาสมณี | มานนท์ สุตันทวงษ์ |
การเจริญของตารวมใน Heliothis virescens (F.) (Lepidoptera : Noctuidae)

หน้า หน้า 46-56

อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ |