รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-29 มกราคม 2529 สาขาประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืช-สัตว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 24, สาขา02 ,2529 )

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ฟางข้าวหมักยูเรียกับฟางข้าวราดสารละลายยูเรีย-กากน้ำตาลเป็นอาหารหยาบสำหรับวัวนมรุ่นเพศผู้

หน้า หน้า 27-35

จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ | บุญล้อม ชีวะอิสระกุล |
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้หญ้าซอกั้มแดง สด แห้ง และหมัก ในการขุนแกะ

หน้า หน้า 36-41

เชาวลิต พานิชอัตรา | อุเทน รุ่งเรือง | อินศวร แสนวิชัย | กฤษณา ศรีสรรพกิจ | ศุภสิน สุริยะ | ชาญชัย มณีดุลย์ |
การศึกษาอัตราปุ๋ยคอกที่มีต่อผลผลิตของหญ้าขนและหญ้าเนเปียร์

หน้า หน้า 54-63

จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ | ทรงศักดิ์ สิงหเทพ | ไพลิน คงเหล็ก | จีรพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | ชาญชัย มณีดุลย์ | วัชรินทร์ บุญภักดี |
ผลการใช้กากเมล็ดยางพาราชนิดกระเทาะเปลือกผสมมันเส้นทดแทนรำละเอียดในอาหารสุกรระยะเติบโต

หน้า หน้า 73-78

กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ | ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ | กิตติ ศิริคะรินทร์ |
ผลการใช้ถั่วเหลืองเอกซ์ทรูดในสูตรอาหารมันสำปะหลังที่มีผลต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรระยะเติบโต

หน้า หน้า 79-84

กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ | เกษมศักดิ์ ปัญญาปฏิภาณ |