การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-28 มกราคม 2529 : บทคัดย่อ ( ครั้งที่ 24, สาขา03 ,2529 )

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การถ่ายฝากคัพภะในโคนมในประเทศไทย

หน้า หน้า 1-2

สัมพันธ์ สิงหจันทร์ | วรรณดา สุจริต | จำเนียร สัตยาพันธุ์ | สมุทร สิริเวชพันธุ | อุดม วังตาล | วิศุทธิ์ สุขภัทราภิรมย์ | ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ |
การศึกษาปัญหาของวิตามินเอ เบตาคาโรตีน วิตามินอี บี1 และบี2 ในโคนม

หน้า หน้า 3-4

รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | สมุทร สิริเวชพันธุ | มาลินี ลิ้มโภคา | พิบูล ไชยอนันต์ |
การศึกษาโรคขาเจ็บในโคนม

หน้า หน้า 5-6

สมุทร สิริเวชพันธุ | มาลินี ลิ้มโภคา | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | พิบูล ไชยอนันต์ | ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ | ฐิติมา วราวิทย์ |
การทดสอบหาความไวของเชื้อ สแตฟฟีโลคอกคัส ออร์เรียส และเชื้อสเตรปโตคอกไซ ที่แยกมาได้จากน้ำนมโค ต่อยาต้านจุลชีพชนิดต่าง ๆ

หน้า หน้า 7-8

เปรม พรหมคุปต์ | ลัดดา มูลิกา | อินทิรา กระหม่อมทอง | ทิพา ตันติเจริญยศ | ไพโรจน์ มินเด็น |
การติดเชื้อ Streptococcus agalactiae ในวัวและคน

หน้า หน้า 9-10

วาสนา แสงสุวรรณ์ | อรษา อรุณสกุล | พิสิษฐ์ ณ นครพนม | อัมพร สุคนธมาน | วิชัย ศิริวิบูลย์กิตติ |
รายงานสัตว์ป่วย โรค Thromboembolic Meningoencephalitis ในกระบือ

หน้า หน้า 13-14

ลัดดา ตรงวงศา | อิทธิพล ชัยชนะพูนผล | สุรพงษ์ อุดมพันท์ | สมชาย บิณฑวิหค |
การใช้วัคซีนเชื้อเป็นสเตรนเอ็มพีป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

หน้า หน้า 19-20

พรทิพย์ ศิริวรรณ์ | เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | นิมิต ลีสิริกุล | วิมลพร ธิติศักดิ์ | มาลี เมฆาประทีป |