รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-29 มกราคม 2529 สาขาประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืช-สัตว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 24, สาขา04 ,2529 )

ผลของความถี่ในการให้อาหารปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังเพื่อให้ได้ขนาดตลาด

หน้า หน้า 1-7

วิชัย วัฒนกุล | สุพจน์ จึงแย้มปิ่น | สุชาติ เตชนราวงศ์ |
พิษเฉียบพลันและผลของดีลดรินต่อการเจริญเติบโตและอัตราการตายของปลาช่อน

หน้า หน้า 1-9

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | สุปราณี ชินบุตร |
วงจรชีวิตของหอยเอสคาร์โกต์ (Helix aspersa Muller 1774) ในประเทศไทย

หน้า หน้า 8-14

ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ | โชคชัย เสนะวงศ์ | นิตยา เลาหะจินดา |
พิษเฉียบพลันของเบรสเตน-60 ต่อลูกกุ้งแชบ๊วย

หน้า หน้า 10-17

วรรณา รัตนโกสีย์กิจ | ศุภชัย ลัมมาวุฒธิ |
การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีในสัตว์ทะเลบางชนิด

หน้า หน้า 15-25

อุทุมพร พัฒคุ้ม | สมพร เพลินใจ | พิชัย สนแจ้ง | ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา |
พิษของยาฆ่าแมลงฟูราดานต่อปลาช่อน

หน้า หน้า 18-26

ชลอ ลิ้มสุวรรณ | สุปราณี ชินบุตร | พรเลิศ จันทร์รัชชกูล | พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข |
การทดลองเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ Brachionus plicatilis ด้วยยีสต์น้ำเค็มในห้องปฏิบัติการ

หน้า หน้า 26-30

ธิดา เพชรมณี |
พิษเฉียบพลันของปรอท ตะกั่ว และสารผสมของโลหะทั้งสองชนิดที่มีต่อปลากะพงขาว

หน้า หน้า 27-37

ชูชาติ ชัยรัตน์ | ปรีชา สมมณี |
ผลของด่างทับทิมต่อแพลงค์ตอนพืชและคุณสมบัติของน้ำ

หน้า หน้า 38-45

ชลอ ลิ้มสุวรรณ | มานพ กาญจนบุรางกูร | โสภา อารีรัตน์ |
ความเป็นพิษของด่างทับทิมต่อปลาน้ำจืดบางชนิด

หน้า หน้า 46-52

มานพ กาญจนบุรางกูร | ชลอ ลิ้มสุวรรณ |