รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-29 มกราคม 2529 สาขาประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืช-สัตว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 24, สาขา05 ,2529 )

การศึกษาการเตรียม chloride coated wire electrode

หน้า หน้า 495

สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ |
การหาปริมาณไอโอดีนโดยวิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลพัลส์ โพลาโรกราฟฟี

หน้า หน้า 496

กัณทิพย์ รัตนชาติชูชัย | ธรรมศักดิ์ จันทรา |
ผลของกากน้ำมันต่อการเกาะตัวของเพรียง Balanus amphritrite

หน้า หน้า 497

ประวีณ ลิมปสายชล |
การทดลองเลี้ยงปลานิลแดงโดยใช้ผักตบชวาและแหนเป็ดเป็นอาหารสมทบ

หน้า หน้า 498

อรุณี สมมณี | กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์ |
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคาริโอโทป์ของปลาสปีชีส์ใหม่ Oryzias mekongensis ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 13-18

วิเชียร มากตุ่น | อูวะ, ฮิโรชิ |
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวหางฮัลเลย์ในช่วงก่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ โดยวิธีโฟโตเมตรี

หน้า หน้า 33-43

บุญรักษา สุนทรธรรม | อนิวรรต สุขสวัสดิ์ |