รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 24 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 27-29 มกราคม 2529 ( ครั้งที่ 24, สาขา06 ,2529 )

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพร:ไพล

หน้า หน้า 187

ศศิธร วสุวัต | ปัทมา สุนทรศารทูล | ประคองศิริ บุญคง | วรรณี โรจนโพธิ์ | พรทิพา พิชา | ปราณี นันทศรี | ธัญพร สรรกำเนิด | วิไลพร แช่มช้าง | กรุงไกร เจนพานิช |