การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่องแนวทางการอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย ณ ห้อง ศป.210 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529 ( ครั้งที่ 24, สาขา07 ,2529 )

เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์

หน้า หน้า 1-25

โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ |
เทคโนโลยีการเกษตรกับอนาคตของประเทศไทย

หน้า หน้า 26-35

ณรงค์ รัตนะ |
ตลาดทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

หน้า หน้า 36-53

สิริลักษณ์ รัตนากร |
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ไทย

หน้า หน้า 54-80

วาสนา สิงหโกวินท์ |
แนวคิดในการตั้งธนาคารประชาชนในประเทศไทย

หน้า หน้า 81-125

จำนงค์ สมประสงค์ |
สิทธิในที่ดินกับผลิตภาพในการเกษตร

หน้า หน้า 126-155

ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ | ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ |
การจ้างงานกับความอยู่รอดของชาวชนบทในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6

หน้า หน้า 156-190

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ |
ปัญหาและนโยบายทรัพยากรที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 191-213

ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |
ปัญหาและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

หน้า หน้า 214-244

สาโรช อังสุมาลิน |
สองทศวรรษของการสาธารณสุขขั้นมูลฐานในประเทศไทย

หน้า หน้า 245-259

ดุสิต เจษฎาพิพัฒน์ |