วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในทศวรรษหน้า รวมบทความและบทคัดย่องานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 27-29 มกราคม 2529 ( ครั้งที่ 24, สาขา08 ,2529 )

การศึกษาการใช้นิทานพื้นเมืองเสริมโปรแกรมการอ่านสำหรับนักเรียนไทย-มุสลิม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดยะลา ปัตตานี สตูลและนราธิวาส

หน้า หน้า 40

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ |
การศึกษาระดับสติปัญญาขั้นการคิดด้วยนามธรรม ตามทฤษฎีของเปียเจต์ ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมชั้น ปวช. ปีที่ 1 ในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย

หน้า หน้า 75

พิชัย สุระคม |
การศึกษาปัญหาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดอ่างทอง

หน้า หน้า 78

ชาตรี เกิดธรรม |
การใช้บทร้อยกรองเป็นสื่อการสอนจริยศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 41-42

จงจิต นิมมานนรเทพ |
การสำรวจเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะพูดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 43-44

ประทุม จิวัธยากูล |
การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนิสิตศึกษาศาสตร์ปีสุดท้ายที่มีต่อชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัวและการสอนเพศศึกษา

หน้า หน้า 45-46

สุชาติ โสมประยูร |