การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ ห้อง 402 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2529 ( ครั้งที่ 24, สาขา09 ,2529 )

การถ่ายภาพสีและสีอินฟราเรดเพื่อศึกษาทางนิเวศน์วิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

หน้า ส่วนที่ 1: 44 หน้า

สถิตย์ วัชรกิตติ | ประสงค์ สงวนธรรม |
อิทธิพลของการจัดการดินและพืชที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินชุดยโสธร

หน้า ส่วนที่ 3: 14 หน้า

สุนทร รัชฎาวงษ์ | นันท์ ไกรฤกษ์ | ไรอัน, เคน |
ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการผลิตทางการเกษตร

หน้า ส่วนที่ 5: 9 หน้า

สำราญ สมบัติพานิช | นิรัตน์ ปาละสุวรรณ | สมนึก แสงสิงแก้ว |
คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงสูบน้ำดิบสำแล แหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวง ตำบลสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

หน้า ส่วนที่ 8: 15 หน้า

ธำรง ธรรมเกษม | ปรีชา เจาฑานนท์ | ปริญญา แน่นหนา |