เทคโนโลยี กับ ภาวะทางสังคมของประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529 ( ครั้งที่ 24, สาขา10 ,2529 )

โครงการพัฒนาและสาธิตการดำเนินงานสุขศึกษาผ่านสื่อมวลชน (วิทยุและหอกระจายข่าว) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

หน้า ส่วนที่ 2:หน้า 1-13

อดิศักดิ์ สัตยธรรม |
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนา : เปรียบเทียบกรณีตัวอย่างระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

หน้า ส่วนที่ 1:หน้า 57-77

สวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์ |