รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตว์ ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( ครั้งที่ 25, สาขา02 ,2530 )

ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การใช้เปลือกฝักข้าวโพดอ่อนเลี้ยงแกะ

หน้า หน้า 9-13

ประเสริฐ โพธิ์จันทร์ | สุมน โพธิ์จันทร์ | สถิต มั่งมีชัย | เทอด อินทรสมใจ | เสาวคนธิ์ โรจนสถิตย์ |
การศึกษาผลผลิตของถั่วเวอราโนสไตโลและถั่วขอนแก่นสไตโล ภายใต้สภาพแวดล้อมของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง

หน้า หน้า 22-28

ศศิธร ถิ่นนคร | พวงเพชร สินไธสง | จันทกานต์ อรณนันท์ | ชาญชัย มณีดุลย์ | บุญญา วิไลพล |