การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3-4 กุมภาพันธ์ 2530: บทคัดย่อ ( ครั้งที่ 25, สาขา03 ,2530 )

พยาธิ Theileria spp. ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 1. การสำรวจพยาธิในโลหิตโค

หน้า หน้า 5-6

สมปอง ส่งคุ้ม | อุษา เชษฐานนท์ | ชาติชาย สังข์วิลัย | สุทิน ธรรมยุติ |
พยาธิ Theileria spp. ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 2. อุบัติการของ Theileria spp. ในโค

หน้า หน้า 7-8

อุษา เชษฐานนท์ | สนอง ศรีนันทพันธ์ | ชาติชาย สังข์วิลัย | สุทิน ธรรมยุติ | สมปอง ส่งคุ้ม |
รายงานเบื้องต้นการสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซิสในแพะทางซีรั่มวิทยา

หน้า หน้า 9-10

วีณา มุกดาสกุลภิบาล | วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์ | สนอง ศรีนันทพันธ์ | ชัยณรงค์ นามเข็ม |
การศึกษาปัญหาผสมไม่ติดในพ่อสุกร: ความผิดปกติของอิพิดิไดมีส

หน้า หน้า 13-14

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | ประเสริฐ ประทีป |
การศึกษาปัญหาผสมไม่ติดในพ่อสุกร: การโตเต็มวัยช้า

หน้า หน้า 15-16

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | ประเสริฐ ประทีป |