รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว ( ครั้งที่ 25, สาขา04 ,2530 )

พิษเฉียบพลันและผลกระทบของการใช้ฟอร์มาลินต่อลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

หน้า หน้า 23-33

วินิจ ตันสกุล | ทองสุข แซ่ลี้ | เอกลักษณ์ แซ่โล้ว |
โปรโตซัวที่เป็นปรสิตภายนอกของปลาน้ำจืดบางชนิด

หน้า หน้า 42-51

จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | กมลพร ทองอุไทย | สุปราณี ชินบุตร |
การศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อปลาช่อนผอม

หน้า หน้า 66-73

โสภา อารีรัตน์ | สมเกียรติ กาญจนาคาร | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | สุปราณี ชินบุตร |
การใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกด้าน

หน้า หน้า 74-86

ชลอ ลิ้มสุวรรณ | วรรณะ นนทนาพันธ์ | สุปราณี ชินบุตร |