เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาวิทยาศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม วิทยาเขตบางเขน ( ครั้งที่ 25, สาขา05 ,2530 )

การศึกษารูปร่างปกติและผิดปกติของตัวอสุจิในกระบือปลักด้วย Scanning electron microscope II

หน้า ส่วนที่ 1: หน้า 175

พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์ | จำลอง ใจอิ่มศิล |
การวิเคราะห์หาปริมาณของสารเคมีที่เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชในน้ำเสียจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา

หน้า ส่วนที่ 2: หน้า 1-6

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง |
การหาปริมาณเรเดียม-226 ในบริเวณน้ำพุร้อนทางภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า ส่วนที่ 1: หน้า 1-10

พรรณี พักคง | นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ |
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในน้ำซีอิ้ว โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปคโตรโฟโตรเมตรี

หน้า ส่วนที่ 2: หน้า 7-12

นราพร หาญวจนวงศ์ | สุนทรี ตันสุวรรณ | พิชัย สุวรรณมงคล |
การสร้างดายเลเซอร์อย่างง่ายซึ่งใช้แฟลชแลมป์ปั๊ม

หน้า ส่วนที่ 1: หน้า 11-19

สิริชัย ประเสริฐวงษ์ | ซิงห์, รันบีร | ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ |
การหาปริมาณซิลีเนียมในถั่วโดยเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรเมตรี

หน้า ส่วนที่ 2: หน้า 31-38

ภควดี สุทธิไวยกิจ | อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน |