รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( ครั้งที่ 25, สาขา06 ,2530 )

สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลแบบเฟด-แบค: การเพิ่มปริมาตรการหมักที่เหมาะสม

หน้า หน้า 191

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ | ปาน พิมพา | ธงชัย คัมภีร์ | คิชิโมโต, มิชิมาซ่า | โยชิดะ, โทชิโอมิ | ทากูชิ, ฮิซะฮารุ |
การใช้สาหร่ายเป็นดัชนีชี้คุณภาพน้ำของลุ่มน้ำปิง-วัง

หน้า ส่วนที่ 6: 16 หน้า

อักษร ศรีเปล่ง | กรรณิการ์ พุทธาธร |
อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบไล่สารละลาย hexane ที่มีผลต่อคุณภาพแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน

หน้า หน้า 12-26

วีระศักดิ์ อนัมบุตร | ไพจิตร จันทรวงศ์ | วิไลศรี ลิมปพยอม | วีระ ทองประไพ |
วิธีการผสมน้ำมันจากเมล็ดยางพารากับน้ำมันแห้งเร็วบางชนิดเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

หน้า หน้า 80-93

ไพจิตร จันทรวงศ์ | วีระศักดิ์ อนัมบุตร | วิไลศรี ลิมปพยอม |