การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่องทศวรรษหน้าการส่งออกของไทย ณ ห้องประชุม ศบ. 210 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( ครั้งที่ 25, สาขา07 ,2530 )

วิเคราะห์มาตรการของรัฐในการแก้ปัญหาตลาดสินค้าเกษตร

หน้า หน้า 1-24

เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ | ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร |
ศักยภาพของการค้าสินค้าประมง: สัตว์น้ำประเภทหอย

หน้า หน้า 25-57

เรืองไร โตกฤษณะ | สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ | ศานิต เก้าเอี้ยน | ปิติ กันตังกุล |
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพการส่งออก

หน้า หน้า 58-75

ฉัตร ช่ำชอง |
Brunei's agricultural trade pattern: Implications for the ASEAN

หน้า หน้า 76-94

Dusit Jesdapipat | Choosak Jantanopsiri |
อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นในประเทศไทย

หน้า หน้า 95-154

สันติภาพ จินดาแสง |
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อความสำเร็จของสภาเกษตร

หน้า หน้า 155-163

มาฆะสิริ เชาวกุล |
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน จังหวัดพัทลุง

หน้า หน้า 164-188

รังสรรค์ ปิติปัญญา |
การค้าสินค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

หน้า หน้า 189-223

จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ |
ศักยภาพของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย

หน้า หน้า 225-306

จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ | สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ |