พุทธศาสตร์กับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพที่แท้จริงของชีวิต รวมบทความและบทคัดย่องานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( ครั้งที่ 25, สาขา08 ,2530 )

เจตคติที่มีต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 70

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ |
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลือกฟิสิกส์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เลือกเรียนในภาคต้นกับกลุ่มที่เลือกเรียนในภาคปลาย

หน้า หน้า 71

โสภาพรรณ แสงศัพท์ |
การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์

หน้า หน้า 73

นงลักษณ์ ศศานนท์ |
การประยุกต์ใช้แนวทางพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน้า หน้า 74

ดิเรก ฤกษ์หร่าย |
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาใน เต๋า เต็ก เก็ง

หน้า หน้า 75

ประวิง จิรชวาลวิสุทธิ์ |
การสร้างและประเมินประสิทธิภาพของสไลด์ประกอบเสียง ในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ในชีวิต เรื่อง ประชากรศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า หน้า 80

วฤต พัฒนานุโรจน์ |
การวิเคราะห์ actes de parole ในบทสนทนาของหนังสือแบบเรียน Methode orange เล่ม 1

หน้า หน้า 83

ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์ |
ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 1

หน้า หน้า 86

สุกัญญา เกษรสมุทร |
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีให้เทคนิคการจำและไม่ให้เทคนิคการจำ โรงเรียนวัดสะแกราบ จังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 96

วิบูลย์ ศรีโสภณ |