การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ คณะวนศาสตร์ ตึกเทียมคมกฤส ห้อง 402 ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2530 ( ครั้งที่ 25, สาขา09 ,2530 )

ผลของตะกั่วและแคดเมี่ยมที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณการสะสมของโลหะทั้งสองในปลากะพงขาว Lates Calcarifer (Bloch)

หน้า ส่วนที่ 1: 23 หน้า

แววตา ทองระอา | สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร |
การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเพื่อเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina spp.)

หน้า ส่วนที่ 2: 20 หน้า

บุษบา บุนนาค | นฤมล ศุภจรรยา | มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ |
การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรหมู่บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน้า ส่วนที่ 3: 28 หน้า

คงศักดิ์ ธาตุทอง | วรรณิภา ศุกรีพงศ์ |
ผลของความเค็มและสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อปูแสมสองชนิด

หน้า ส่วนที่ 8: 13 หน้า

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ | สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ | เอกพล อ่วมนุช |