บันทึกคำบรรยายโดยละเอียด การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 สาขาสังคมศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( ครั้งที่ 25, สาขา10 ,2530 )

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ (พ.ช.ส.) จังหวัดลำพูน

หน้า หน้า 111-120

ณรงค์ จันทร์นวล | พินิจ กอศรีพร | สงคราม เชาวน์ศิลป์ | อังกาบ กอศรีพร |