การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ( ครั้งที่ 25, สาขา11 ,2530 )

การแยกเยิร์มเพื่อผลิตแป้งข้าวโพด

หน้า ส่วนที่ 9: 18 หน้า

อภิชาติ จิรัฐติยางกูร | อ่อนระวี เตชะเสนา | ธัชชัย ชัยสัตตปกรณ์ | นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ |