รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา คหกรรมศาสตร์ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2530 ( ครั้งที่ 25, สาขา12 ,2530 )