การประชุมวิชาการครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 25, สาขา13 ,2530 )